Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Kelly’s Aromatiek, zoals deze beschikbaar werden gesteld door Kelly van der Pluijm. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoudt wij de informatie en diensten op onze website aan u aanbieden en uitoefenen

Onze informatie

Kelly’s Aromatiek
Maatschappelijke zetel: Reinpadstraat 15 bus 7, 3600 Genk.
BTW-nummer: BE0766.662.660

Art. 1: Bewaring van gegevens

Wij zullen uw gegevens bijhouden zolang u gebruikt maakt van onze internet applicatie en zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde dienst of product te kunnen aanbieden.

Meer bepaald:

 • Handelsboeken: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel III.86 Wetboek van Economisch Recht en artikel 9 van het K.B. van 12/09/1983 tot uitvoering van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding van de onderneming.
 • Rechtvaardigende bescheiden: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel II.86 Wetboek van Economisch Recht.
 • Bescheiden die niet als bewijs tegenover derden dienen: 3 jaar in origineel of afschrift waarbij opnieuw Artikel III.86 van het Wetboek van Economisch Recht geldt.

Voor deze verwerking nemen wij de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen. Hierbij houden wij rekening met de aard van de gegevens en de hiermee gepaarde risico’s. Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens en hebben volgende maatregelen in voege voor de beveiliging van uw gegevens:

 • De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord.
 • Om gegevensverlies te vermijden bij verlies van de computers, maken wij regelmatig back-ups.
 • Er worden geen gegevens op papier bijgehouden gezien de mogelijkheid van online registratie en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.
 • Het verleden leert ons dat geen enkel risico volledig wordt vermeden en mochten wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens, zullen wij onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

  Art. 2 : Rechten

  Hieronder volgt een opsomming van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, of deze van toepassing is/zijn en hoe u deze kan laten gelden:

  • Inzage: U heeft recht om inzage te vragen over welke gegevens wij van uw bezitten en mochten er fouten of onvolledigheden zijn, vragen tot rechtzetting, aanvulling en zelfs verwijdering.
  • Opgelet!: Indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar uitgevoerd mits wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen dan aangehaald in onze doel omschrijving. Denk hierbij vooral aan fiscale en sociale wetgeving.
  • Overdraagbaarheid: Indien u van dienstverlener wil veranderen zullen wij uw persoonsgegevens in een digitaal leesbaar standaardformaat, aan de nieuwe organisatie overhandigen.
  • Recht op transparantie: U wordt geïnformeerd over de inhoud van deze privacyverklaring via deze pagina, als bijlage bij elk elektronisch contact en zichtbaar geplaatst in onze ruimtes.

  Op eenvoudige aanvraag kan u een afschrijft bezorgd worden.
  Als u 1 of meerdere van deze rechten wil laten gelden gelieve dit dan schriftelijk aan te vragen per email of post en wij zullen binnen 30 dagen hierop reageren.

  Art. 3: Intellectueel eigendom

  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website enkel en alleen hergebruiken bij schriftelijke toestemming van Kelly van der Pluijm. Deze toestemming dient aangevraagd te worden, eerder is het gebruik van fotomateriaal, tekst of andere materialen op deze website niet toegestaan. Het intellectueel eigendom berust bij Creatief Dromen. U kunt deze aanvraag steeds insturen naar het emailadres: kellysaromatiek@gmail.com

  Bij de inzending van uw persoonlijke dromen geeft u toestemming dat Kelly’s Aromatiek uw inzending gebruikt voor publicatiedoeleinde Dit wil zeggen dat de dienstverlener uw dromen uitsluitend kan inzetten voor publicaties op de blogpagina van Kelly’s Aromatiek. Deze publicaties zijn steeds zonder naam en toenaam, waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

  Art. 4: Klachten

  Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren

  U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoritiet = GBA via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00